Wedstrijdreglement “Bridgeclub Ethica”

art. 1 Aanvangstijd
De speelavonden vinden plaats op de donderdagavond en starten om 19.30 uur; iedere speler wordt geacht op tijd aanwezig te zijn.

art. 2 Wedstrijdagenda
De wedstrijdagenda voor het nieuwe seizoen wordt samengesteld door de wedstrijdleider. De definitieve agenda dient uiterlijk op de laatste competitieavond van het lopende seizoen aan de leden te zijn bekend gemaakt.
Aanpassingen van de agenda gedurende het seizoen kunnen alleen plaatsvinden na een gezamenlijk overleg van wedstrijdleider en bestuur.

art. 3 Aan- en afmeldingen
1. Alle leden worden geacht aan de uitgeschreven competitiewedstrijden deel te nemen in paren. Voor alle op de agenda uitgeschreven wedstrijden dient men zich bij verhindering af te melden bij de WL of, bij afwezigheid van de WL, één van de aangewezen vervangers.
Bij voorkeur dient men, op de voorafgaande wedstrijdavond, bij verhindering de afwezigheid in het “schrift” te vermelden.

2. Wanneer een paar of één der spelers verhinderd is, dient dit op de speeldag vóór 12.00 uur bij de WL of één van de aangewezen vervangers doorgegeven te worden.

art.4 Verhindering van één speler
1. Indien een speler/ster verhinderd is aan een zitting deel te nemen, wordt zijn/haar plaats ingenomen door een speler/ster, waarvan de partner op die zitting eveneens verhinderd is

2. Voor dit gelegenheidspaar geldt:
a. dat als beide tijdelijke partners behoren tot de groep waarin wordt gespeeld, de behaalde score voor beide oorspronkelijke paren als resultaat wordt vastgesteld echter met een minimum van 45%.
b. dat als één tijdelijke partner behoort tot een lagere groep dan waarin is gespeeld:
-I voor het paar van de partner die speelt in de eigen groep de behaalde score wordt vastgesteld, echter met een minimum gelijk aan het gemiddelde over de lopende competitie;
-II voor het paar van de partner die speelt in de hogere groep dan de eigen groep de behaalde score wordt vastgesteld, echter verhoogd met 5% en met een minimum gelijk aan het gemiddelde van de lopende competitie.

art. 5 Score bij verhindering van een paar
1. Als een paar verhinderd is aan een zitting deel te nemen, kan hun plaats niet worden ingenomen door een vervangend paar.

2. Bij de eerste verhindering in een competitie wordt een score verleend gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie, echter met een maximum van 52,5%.

3. Bij een tweede en volgende verhindering in een competitie wordt een score verleend gelijk aan de gemiddelde score van de overige zittingen van de lopende competitie, echter met een maximum van 47,5%.

4. Is een paar gedurende de competitie op meer dan de helft van de zittingen afwezig geweest, dan degradeert dat paar automatisch tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.

5. Om voor promotie in aanmerking te komen moet een paar gedurende de competitie de helft + 1 van het aantal zittingen hebben gespeeld.

6. Als een paar door persoonlijke omstandigheden niet in staat is meer dan de helft van de zittingen van een competitie aanwezig te zijn, kan men vóór het begin van die competitie bij het bestuur schriftelijk speelontheffing vragen voor die hele periode. In die competitieronde wordt door het paar niet gespeeld en het kan niet promoveren of degraderen. Deze ontheffing wordt maar eenmaal per seizoen verleend.
Bij langdurige ziekte van een lid of van beide leden van een paar beslissen wedstrijdleider en bestuur of dit paar in zijn groep blijft.

art. 6 Oneven aantal paren
1. Als voor een zitting het aantal paren in één of meerdere groepen oneven is, kan met een stilzittafel worden gespeeld of er worden één of meerdere paren aangewezen om de naast hogere groep te completeren tot een even aantal.

2. Voor dit invallen worden die paren aangewezen van wie de (gemiddelde) score het dichtst bij 50% ligt. Is dat paar niet beschikbaar, dan wordt het paar aangewezen dat, met voorbijgaan aan het eerstgenoemde paar, een (gemiddelde) score heeft die het dichtst bij 50% ligt, enz., enz….
Voor de eerste competitieavond geldt daarvoor de einduitslag van de voorgaande competitie

3. Een paar mag slechts éénmaal per competitie worden aangewezen om volgens deze regeling in te valllen; deze invalregeling is verplicht om zoveel als mogelijk is stilzittafels te voorkomen.

4. Voor een paar dat invalt volgens bovenstaande regeling geldt als score het behaalde resultaat in de hogere groep, verhoogd met 5% en met een minimum gelijk aan het gemiddelde van de lopende competitie.

art. 7 Nieuwe leden / nieuwe paren
1. Nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste groep, maar de wedstrijdleiding kan voor paren met een bekende hoge speelsterkte hiervan afwijken.

2. Een lid dat met een andere partner gaat spelen en aldus een nieuw paar vormt, blijft spelen in de groep waarin hij/zij is ingedeeld.

3. Als beide spelers van een paar, dat recht heeft op een plaats in een bepaalde groep, met andere partners gaan spelen en zo twee nieuwe paren vormen, dan verliest de speler van het oorspronkelijke paar die met de laagst geklasseerde nieuwe partner gaat spelen, zijn plaats in die bepaalde groep. Komen beide nieuwe partners uit dezelfde groep, dan beslist het lot; vrijwillig afstaan van een plaats is in die situatie mogelijk.

4. De speler die volgens bovenstaande regeling zijn plaats verliest wordt ingedeeld in de naast lagere groep.

5. Als paren uit verschillende groepen van partner wisselen, beslist het lot welk nieuw gevormd paar wordt ingedeeld bij de hogere van de groepen waarin beide oorspronkelijke paren waren ingedeeld.

6. Het is niet toegestaan tijdens een competitie van partner te wisselen.

art. 8. Arbitrage
De volgende zaken gelden tijdens de zitting:
1. Bij onregelmatigheden c.q. onjuistheden aan de bridgetafel dient de WL/arbiter te worden ontboden aan de tafel.
2. Eigenhandig opgelegde straffen of eigenhandige veranderingen aan bied- of speelwijze zijn niet toegestaan.
3. In alle lijnen is het ontbieden van de arbiter verplicht bij iedere onregelmatigheid.

art 9. Promotie/degradatie

1. De promotie- degradatieregeling wordt vóór de aanvang van elke competitie vastgesteld en aan de leden medegedeeld. Deze regeling kàn aan de wedstrijdleiding ruimte geven om een bepaald paar in een andere groep in te delen.

2. Bij een evenwichtige verdeling van het aantal paren per lijn promoveren/degraderen per lijn:
de groep van 10-11 paren, respectievelijk 2;
de groep van 12-15 paren, respectievelijk 3
de groep van 16-18 paren, respectievelijk 4;
de groep van 20 of meer paren, respectievelijk 5

3. De wedstrijdleiding kan vóór de aanvang van een competitie besluiten tot uitbreiding en/of inkrimping van bepaalde groepen met één of meerdere paren.

art. 10 Beroep

Iedere speler kan bij het bestuur van de vereniging in beroep komen tegen een beslissing van de wedstrijdleiding.
De uitspraak van het bestuur is bindend.

art. 11. Uitslag
1. De voorlopige uitslag van de zitting wordt door de WL direct na de zitting opgemaakt en door de WL bekend gemaakt. Bezwaren over de uitslag dienen voor aanvang van de eerstvolgende speelavond te worden gemeld bij de WL. Op de eerstvolgende speelavond zal de definitieve uitslag voor een ieder ter inzage aanwezig zijn evenals een competitiestand.

2. Protesten tegen de vaststelling van de uitslag dienen schriftelijk vóór de aanvang van de nieuwe zitting te worden ingediend bij de WL. De WL zal de beslissing ten aanzien van het protest voor aanvang van de daaropvolgende zitting schriftelijk aan de betrokkenen meedelen. De WL zal betrokkenen op verzoek inzage verschaffen van de relevante stukken, die de basis vormen voor de beslissing.

art 12. Onvoorzien
In gevallen of omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet en andere bijzondere omstandigheden beslist, eventueel in overleg met het bestuur, de wedstijdleiding

art. 13 Slotbepaling
1. Wijziging van dit reglement kan door ieder lid van de vereniging worden voorgesteld. Het bestuur van de vereniging beslist of het voorstel wordt overgenomen.

2. Als het bestuur een voorstel niet overneemt, dan kan ieder lid het voorstel voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.