Wedstrijdreglement “Bridgeclub Ethica”

WEDSTRIJDREGLEMENT “BRIDGECLUB ETHICA”

Artikel 1
Aanvangstijd
1. De speelavonden vinden plaats op de donderdagavonden en starten om 19.30 uur.
Iedere speler wordt geacht vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

Artikel 2
Wedstrijdagenda
1. De wedstrijdagenda voor het nieuwe seizoen, wordt samengesteld door de wedstrijdleider (WL). De definitieve  agenda dient uiterlijk op de laatste competitieavond van het lopende seizoen aan de leden te zijn bekend gemaakt.
Aanpassingen van de agenda gedurende het seizoen kunnen alleen plaats vinden na een gezamenlijk overleg van WL en bestuur.

Artikel 3
Aan- en afmelden
1. Alle leden worden geacht aan de uitgeschreven competitiewedstrijden deel te nemen in paren. Voor alle op de agenda uitgeschreven wedstrijden dient men zich bij verhindering af te melden bij de WL of, bij afwezigheid van de WL, één van de aangewezen vervangers.
Bij voorkeur dient men, op de voorafgaande wedstrijdavond, bij verhindering uw afwezigheid in” het schrift’ te vermelden.

2. Wanneer een paar of één der spelers verhinderd is, dient op de speeldag,
vóór 12.00 uur, 
de WL of één van de aangewezen vervangers hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 4
Verhindering van één speler
1. Indien een speler/ster verhinderd is aan een zitting deel te nemen, wordt zijn of haar plaats ingenomen door een speler/ster, waarvan de partner op die zitting eveneens verhinderd is.

Dit gelegenheidspaar wordt ingedeeld in de hoogste lijn, waarin één van beide spelers/sters uitkomt.

2. Voor dit gelegenheidspaar geldt:
a. dat als beide tijdelijke partners behoren tot de lijn waarin wordt gespeeld, de behaalde score voor beide oorspronkelijke paren als resultaat wordt vastgesteld, echter met een minimum van 45%.

b. Dat als één tijdelijke partner behoort tot een lageren lijn dan waarin is gespeeld:
– voor het paar van de partner die speelt in de eigen lijn behaalde score wordt vastgesteld, echter met een minimum gelijk aan het gemiddelde over de lopende competitie;
– Voor het paar van de partner die speelt in een hogere lijn dan de eigen lijn de behaalde score wordt vastgesteld, echter verhoogd met 5% en met een minimum gelijk aan het gemiddelde van de lopende competitie.

Artikel 5
Score bij verhindering van een paar
1. Als een paar verhinderd is aan een zitting deel te nemen, kan hun plaats niet worden ingenomen door een vervangend paar.

2. Bij de eerste verhindering in een competitie wordt een score verleend gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie, echter met een maximum van 52,5%.

3. Bij een tweede en volgende verhindering in een competitie wordt een score verleend gelijk aan de gemiddelde score over de overige zittingen van de lopende competitie, echter met een maximum van 47,5%.

4. Is een paar gedurende de competitie op meer dan de helft van de zittingen afwezig geweest, dan degradeert dat paar automatisch tenzij de WL anders beslist.

5. Om voor promotie in aanmerking te komen moet een paar gedurende de lopende competitie meer dan de helft van het aantal zittingen hebben gespeeld.

6. Als een paar door persoonlijke omstandigheden niet in staat is meer dan de helft van de zittingen van een competitie aanwezig te zijn, kan men vóór het begin van die competitie bij het bestuur schriftelijk ontheffing vragen voor die gehele periode. In die competitieronde wordt door dat paar niet gespeeld en het kan niet promoveren of degraderen. Deze ontheffing wordt maar één maal per speelseizoen verleend.

7. Bij langdurige ziekte van een lid of beide leden van een paar beslissen WL en bestuur of dit paar in zijn/haar lijn blijft.

Artikel 6
Oneven aantal paren
1. Als voor een zitting het aantal paren in één of meerdere lijnen oneven is, kan met een stilzittafel worden gespeeld of er worden één of meerdere paren aangewezen om de naast hogere lijn te completeren tot een even aantal.

2. Voor dit invallen worden die paren aangewezen van wie de (gemiddelde) score het dichtst bij de 50% ligt. Is dat paar niet beschikbaar, dan wordt het paar aangewezen dat, met voorbijgaan van het eerstgenoemde paar, een (gemiddelde) score heeft die dan het dichtst bij de 50% ligt, enz., enz…..
Voor de eerste competitieavond geldt daarvoor de einduitslag van de voorgaande competitie.

3. Een paar mag slechts één maal per competitie worden aangewezen om volgens deze regeling in te vallen;
– deze invalregeling is verplicht om zoveel als mogelijk is stilzittafels te voorkomen.

4. Voor een paar dat invalt volgens bovenstaande regeling geldt als score het behaalde resultaat in de hogere lijn, verhoogd met 5% van de behaalde score en met een minimum gelijk aan het eigen gemiddelde van de lopende competitie.

Artikel 7
Nieuwe leden/nieuwe paren
1. Nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste lijn. De WL kan voor paren met een bekende hoge speelsterkte hiervan afwijken.

2. Een lid dat met een andere partner gaat spelen en aldus een nieuw paar vormt, blijft spelen in de lijn waarin hij/zij is ingedeeld.

3. Als beide spelers van een paar, dat recht heeft op een plaats in een behaalde lijn, met andere partners gaan spelen en zo twee nieuwe paren vormen, dan verliest de speler van het oorspronkelijke paar die met de laagst geklasseerde nieuwe partner gaat spelen, zijn plaats in die bepaalde lijn. Komen beide nieuwe partners uit dezelfde lijn dan beslist het lot;
– vrijwillig afstaan van een plaats is in die situatie mogelijk.

4. De speler die volgens bovenstaande regeling zijn plaats verliest wordt ingedeeld in de naast lagere lijn.

5. Als paren uit verschillende lijnen onderling van partner wisselen, beslist het lot welk nieuw gevormd paar wordt ingedeeld bij de hogere van de lijnen waarin beide oorspronkelijke paren waren ingedeeld.

6. Het is niet toegestaan tijdens een competitie van partner te wisselen.

Artikel 8
Arbitrage
De volgend zaken gelden tijdens de zitting:

1. Bij onregelmatigheden c.q. onjuistheden aan de bridgetafel dient de WL/Arbiter te worden ontboden aan de tafel.

2. Eigenhandig opgelegde straffen of eigenhandige veranderingen aan bied- of speelwijze zijn niet toegestaan.

3. In alle lijnen is het ontbieden van de Arbiter verplicht bij iedere onregelmatigheid.

Artikel 9
Promotie/degradatie
1. De promotie/degradatieregeling wordt vóór de aanvang van elke competitie vastgesteld en aan de leden medegedeeld. Deze regeling kàn aan de WL ruimte geven om een bepaald paar in een andere lijn in te delen.

2. Bij een evenwichtige verdeling van het aantal paren per lijn promoveren/degraderen per lijn:
– de groep van 10-11, respectievelijk 2;
– de groep van 12-14-15, respectievelijk 3;
– de groep van 16-18, respectievelijk 4 en
– de groep van 20, respectievelijk 5.

3. De WL kan vóór aanvang van een competitie besluiten tot uitbreiding en/of inkrimping van bepaalde lijnen met één of meerdere paren.

Artikel 10
Beroep
1. Iedere speler kan bij het bestuur van de vereniging in beroep komen tegen een beslissing van de wedstrijdleiding.

2. De uitspraak van het bestuur is bindend.

Artikel 11
Uitslag
1. De voorlopige uitslag van de zitting wordt door de WL direct na de zitting opgemaakt en door de WL bekend gemaakt. Bezwaren over de uitslag dienen voor aanvang van de eerstvolgende speelavond te worden gemeld bij de WL. Op de volgende speelavond zal de definitieve uitslag voor een ieder ter inzage aanwezig zijn evenals een competitiestand.

2. Protesten tegen de vaststelling van de uitslag dienen schriftelijk vóór aanvang van de nieuwe zitting te worden ingediend bij de WL. De WL zal de beslissing ten aan zien van het protest vóór aanvang van de daaropvolgende zitting schriftelijk aan de betrokkenen meedelen. De WL zal betrokkenen op verzoek inzage verschaffen van de relevante stukken, die de basis vormen voor de beslissing.

Artikel 12
Onvoorzien
In gevallen of omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet en andere bijzondere omstandigheden beslist, eventueel in overleg met het bestuur, de WL.

Artikel 13
Slotbepaling
1. Wijziging van dit reglement kan door ieder lid van de vereniging worden voorgesteld. Het bestuur van de vereniging beslist of het voorstel wordt overgenomen.

2. Als het bestuur een voorstel niet overneemt, kan ieder lid het voorstel voorleggen aan de Algemene ledenvergadering.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *