Nieuws

Dordrecht, 30 november 2021

Betreft:      tijdelijke stopzetting bridgeavonden

Beste leden,

Een korte en niet vrolijke update.
Vandaag een mail van de gemeente ontvangen dat alle wijkaccomodaties in ieder geval tot en met zondag 19 december dagelijks de deuren om 17.00 uur sluiten.
Dus geen gelegenheid om in de avond te gaan bridgen.

Het ziet er dus naar uit dat we elkaar dit jaar niet meer in de bridgeruimte gaan treffen.

Dan maar vol goede moed het oog op volgende jaar richten.

Het bestuur hoopt iedereen weer gauw gezond en wel aan de bridgetafel terug te zien.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Ethica
Jan van Vliet
Nel van der Giessen
Joke Wemmers
Willy van Loon
Gerard Damveld

 

 

 

 

Beste bridgevrienden,

Afgelopen donderdag vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Fijn dat bij het begin de zaal helemaal vol zat, de opkomst was weer als vanouds, en de sfeer prima.
De voorzitter gaf een mooi verhaal over het wel en wee van het afgelopen jaar. Uit talloze contacten kwam naar voren dat vooral het sociale aspect van de bridge-avonden volop gemist werd. Extra fijn dat we nu dus weer volop in de running zijn.
Doorgegeven is dat de contributie voor dit speeljaar op €25,00 is vastgesteld. Dit voor leden die het afgelopen jaar volledige contributie hebben betaald. Nieuwe leden betalen het standaardbedrag van € 50,00. Met ingang van competitie 2022-2023 zal de contributie verhoogd worden naar € 75,00. dit vanwege de te verwachten huurverhoging van de speelzalen.
De kascommissie heeft na controle vastgesteld dat de boekhouding een getrouw beeld geeft van de huidige financiële positie van de vereniging en heeft onder dankzegging de penningmeester en het bestuur gedechargeerd. De gewijzigde kascommisie is met algemene stemmen benoemd.
De voorzitter heeft de vrijwilligers bedankt en beklemtoond dat een vereniging zonder vrijwilligers niet goed denkbaar is
In de rondvraag kwam onder andere de problematiek met het gebruik van de kastjes ter sprake. De voorzitter heeft hierbij aangegeven dat het invoeren van de kaartverdeling en de spelcontracten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, dat daar tijd voor gegeven wordt en dat we daar als leden op een correcte wijze me om moeten gaan. 

Hierna werd de vergadering gesloten en de vierde speelronde gestart.
Gedetailleerde notulen worden door de secretaris opgesteld en voorafgaande aan de volgende jaarvergadering naar de leden gestuurd.

 

 

 

 

Met ingang van 5 maart 2020 is Jeffrey Elmensdorp onze nieuwe wedstrijdleider. Indien nodig kunt u bij hem afmelden, graag wel voor donderdag 12.00 uur.
Het telefoonnummer van Jeffrey is: 078 – 6149379

DUS GRAAG AFMELDEN

OP ELKE DONDERDAG VÓÓR 12.00 UUR

Tijdelijk afmelden bij: Sophie van Blokland (078 6510363)